Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU www.botykmm.cz

 

  • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.botykmm.cz. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. K dodávanému tovaru sa vzťahuje záručná lehota v dĺžke trvania 2 roky, pokiaľ u príslušného tovaru nie je poskytnutá záručná lehota dlhšia.
  • Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru. V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný písomne na adresu predávajúceho túto skutočnosť oznámiť. Toto oznámenie je možné urobiť písomne prostredníctvom e-mailu na adrese objednavky@botykmm.cz alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti. Oznámenie treba urobiť bezodkladne po prevzatí tovaru, ak sa tak neurobí, tovar sa považuje za bezchybný, bezchybný a kompletný, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné:
   1.  doložiť doklad o nákupe tovaru
   2.  odporúčame tovar zabaliť do originálneho obalu, pokiaľ to nie je možné, tak do obalu zodpovedajúceho povahe vecí
   3.  presný popis závady

Tovar je potrebné zaslať na adresu:
Chopper-horse s.r.o.
Třebízského 1481
738 01 Frýdek-Místek, Česká republika


PROSÍME, TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU, V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE ZÁSIELKA PREVZATÁ.

  • Kupujúci má právo, aby bola vada na tovare v záručnej lehote bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo jej časti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na zľavu, výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj do 30 dní od prevzatia zásielky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne obojstranne nedohodne na lehote dlhšej.
  • Tovar zaslaný do reklamácie vám bude opravený alebo vymenený na základe predchádzajúcej telefonickej alebo písomnej dohody, prípadne bude vrátená hotovosť na bankový účet kupujúceho.

 
Vo Frýdku-Místku dne 15. března 2022

Chopper-horse s.r.o., Třebízského 1481, 738 01 Frýdek-Místek
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka č. 197838

Čeština
cz
English
en
Polish
pl
Slovensky
sk