sk-SK
Slovensky
cart
Košík
menu

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Správca osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ toho eshopu spoločnosť Chopper-horse s.r.o., so sídlom Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 24254371, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 197838.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

 

Osobné údaje, ktoré získavame inak ako priamo od vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my. Na účely marketingových kampaní, prípadne na účely riadneho splnenia zmluvy ich môžeme kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú odovzdané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje odovzdávame. Ak niekto odovzdá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom tiež vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod.)

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Verzia pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu či podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzatvoriť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovaru či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku.

 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Pokiaľ nám súhlas neudelíte a ste našim zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenie zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu alebo využijete využijete tlačidlá na na konci oznámenia alebo nás kontaktujete prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

O váš súhlas vás žiadame, aj keď si potrebujeme overiť vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme bez toho, aby ste za tovar vopred uhradili kúpnu cenu v plnej výške.

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných oznámení, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Zabezpečenie vašich osobných údajov nielen pravidelne kontrolujeme, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené iba na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladšie ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok tiež právo na výmaz niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho používateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (príp. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

 

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

 

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcim sa vašich osobných údajov:

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. pokiaľ za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale v našej platobnej bráne. Preto tieto dáta nie je možné z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

S výnimkou prípadov vyššie uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

  1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  2. Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
  3. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osí. údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie. týchto osí. údajov
  4. Osobné údaje sú spracované protiprávne
  5. Povinnosť výmazu stanovuje osobitný právny predpis
  6. Ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

 

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať iba s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom našich emailov alebo telefónnych čísiel.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 15. 3. 2022, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.topankykmm.sk.

phone
Zavolajte nám
chat
Alebo nám napíšte na
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.